Amb l’acció de fer-se seguidor o amic de Grup Àgata en una xarxa social l’usuari està autoritzant expressament el tractament de les seves dades i la recepció de comunicacions, incloses les que puguin tenir caràcter de comercials, en els termes indicats a continuació.

Com es tracten les dades de les persones que participen en xarxes socials on Grup Àgata té presència?

Us informem que Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer de mama (en endavant, Grup Àgata) té presència en diverses xarxes socials i disposa d’un blog en el que qualsevol interessat pot publicar comentaris.

Als efectes de donar compliment al el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades – Reglament general de protecció de dades – així com a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, seguidament es proporciona la informació legalment establerta:

 • Identitat:  GRUP ÀGATA: Associació catalana de dones afectades de càncer de mama
 • Adreça postal: Tuset 32, 7è 4a (08006) Barcelona
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Telèfon: 934 159 394
 • Registre: Inscrita al Registre d'Associacions i Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 16.486

Les xarxes socials són administrades per les pròpies empreses titulars de la xarxa, que estableixen la seva política de privacitat pròpia i independent de la de Grup Àgata, determinant les dades que recullen dels usuaris, així com la possibilitat d’aquests de publicar-hi imatges i informació i els paràmetres dels que disposaran els usuaris per configurar la seva privacitat. Per tant, les empreses titulars de cada xarxa social són Responsables del tractament de la totalitat de les dades dels seus usuaris, els quals hauran donat prèviament el seu consentiment al tractament dut a terme per la pròpia xarxa a l’acceptar la corresponent política de privacitat com a requisit indispensable per accedir al servei.

Remarquem la importància i necessitat que els usuaris revisin les polítiques de privacitat i els paràmetres de configuració de la privacitat dels usuaris aprovats per cada una de les diferents xarxes socials existents. A la data d’aprovació d’aquesta política de privacitat en xarxes socials per part de Grup Àgata, les diferents plataformes en les que l’associació participa disposaven de les seves respectives polítiques de privacitat consultables als següents enllaços (Grup Àgata no garanteix la vigència i operativitat dels enllaços indicats):

En aquestes diferents plataformes, els usuaris poden fer-se’n seguidors de Grup Àgata i, si existeix la possibilitat, participar i publicar missatges personals i una gran diversitat de continguts.

En relació als noms d’usuaris dels seguidors així com de la diversa informació i imatges que comparteixen amb el perfil de Grup Àgata, l’associació també té la condició de Responsable del tractament, sens perjudici que no té plena capacitat de decisió i gestió sobre les dades tractades ja que està condicionada pels límits imposats per l’empresa titular de cada una de les xarxes.

Grup Àgata disposa de Delegat de Protecció de Dades?

No, Grup Àgata no ha procedit a nomenar Delegat de Protecció de Dades per estar exempt d’aquesta obligació d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

En relació a quins col·lectius d’interessats Grup Àgata tracta dades en les xarxes socials?

De manera voluntària Grup Àgata només tracta dades dels usuaris de cada una de les xarxes socials que s’han fet seguidors o han vinculat a ells el perfil de l’associació.

No obstant, de manera involuntària i degut a les funcionalitats de cada xarxa social, es pot tractar dades de terceres persones alienes a la xarxa en la mesura que altres usuaris les publiquin o vinculin al perfil de Grup Àgata.

Amb quines finalitats Grup Àgata tracta dades en les xarxes socials?

Les dades seran tractades per Grup Àgata únicament amb la finalitat de gestionar i difondre el perfil de l’associació en cada una de les xarxes socials així com d’informar als seus seguidors de les activitats i serveis oferts per l’entitat o terceres associacions i organitzacions amb finalitats anàlogues o complementàries, difondre notícies relacionades amb el tractament i cura del càncer de mama i altres dolències o patologies associades, informar i promocionar el voluntariat i promoure possibles campanyes de captació de fons.

Quines dades personals es tracten a les xarxes socials i quina base legal en legitima el tractament?

L’única dada tractada de forma necessària i obligatòria és el nom d’usuari dels seguidors en la corresponent xarxa social.

Les restants dades, que podran fer referència a qualsevol tipologia i naturalesa, seran únicament les que el propi Grup Àgata o els restants usuaris, voluntàriament i en referència a ells mateixos o a terceres persones facin públiques en el perfil de Grup Àgata o hi realitzin una vinculació d’acord amb les diverses modalitats existents en cada una de les diferents xarxes.

Grup Àgata queda legalment facultada per a tractar aquestes dades en virtut de l’existència del previ consentiment de l’interessat, el qual s’atorga amb caràcter genèric en el moment d’acceptar la política de privacitat de la xarxa social en qüestió, i amb caràcter específic en el moment de fer-se voluntàriament seguidors del perfil de Grup Àgata o de vincular-lo a la seva informació.

Correspon, doncs, als propis usuaris determinar les dades que desitgen fer públiques i establir els seus propis criteris de privacitat.

Recomanem especialment que els usuaris no facilitin ni publiquin en xarxes socials cap dada personal que pugui ser especialment sensible com, per exemple, dades de salut, ja que les plataformes corresponents en fan difusió pública i de difícil control per part dels interesssats.

En tot cas, els usuaris de les xarxes socials i/o el blog assumeixen l’obligació de no publicar cap contingut que pugui ser considerat il·lícit d’acord amb la normativa vigent o contrari al principi de bona fe, atemptin drets de terceres persones, vulnerin els drets dels infants o atemptin l’ordre públic, la protecció de la vida privada, o bé infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial. Així mateix es comprometen a no publicar cap dada personal, inclòs imatges, de terceres persones sense disposar de la seva autorització prèvia i a mantenir en tot moment un llenguatge respectuós i apropiat.

Grup Àgata no es fa responsable en cap cas dels continguts publicats pels usuaris, els quals en respondran de forma plena i a tots els efectes. No obstant, Grup Àgata es reserva el dret, quan tècnicament sigui possible, de retirar qualsevol contingut il·legal o inapropiat així com a bloquejar temporal o permanentment qualsevol usuari que infringeixi les obligacions aquí citades.

Grup Àgata no recull ni tracta cap de les dades captades indirectament per la pròpia xarxa social a través de cookies, fórmules de seguiment i estudi de l’activitat dels usuaris o similars.

A quins destinataris es comuniques les seves dades personals?

Els perfils de Grup Àgata a les xarxes socials són públics i oberts i, per tant i com a característica generalitzada de les xarxes socials, tota la informació publicada o vinculada al perfil de Grup Àgata és accessible pels restants seguidors i, en funció de cada xarxa, per qualsevol usuari de la mateixa encara que no segueixi de forma expressa a Grup Àgata.

A més a més, tant el propi Grup Àgata com els restants usuaris de la xarxa disposen de diverses formes de reenviament i compartició d’informació existents a cada una de les plataformes motiu pel que la informació que hi consti pot ser difosa sense limitació concreta.

Aquesta possibilitat de difusió pública no és establerta per Grup Àgata, qui no n’assumeix cap responsabilitat, sinó que és establerta per la pròpia xarxa social i autoritzada pels usuaris a l’acceptar la política de privacitat corresponent.

Comunicacions individuals a usuaris.

Al fer-se seguidor del perfil de Grup Àgata a una determinada xarxa social, i d’acord amb les polítiques de privacitat de les corresponents empreses titulars de les xarxes, els usuaris accepten que Grup Àgata els pugui remetre missatges electrònics col·lectius o individuals a través de les funcionalitats de missatgeria i comunicació de continguts existents en cada plataforma, inclús aquells que es puguin considerar comunicacions comercials per consistir en informació i difusió d’activitats i/o serveis de l’associació o de terceres entitats amb finalitats anàlogues o complementàries.

Grup Àgata tracta les dades de manera independent a la plataforma concreta de la xarxa social?

Grup Àgata no incorpora als seus propis sistemes de la informació les dades tractades a les xarxes socials.

Per excepció, Grup Àgata pot realitzar un tractament directe i independent dels noms d’usuari a cada xarxa social dels interessats quan aquests hagin facilitat el nom mitjançant formularis o altres mitjans de comunicació amb l’associació independents de les xarxes en si mateixa i sempre previ consentiment de l’interessat o concurrència d’altra base legal que en permeti la recollida i tractament.

Realitzem transferències internacionals de les dades de les xarxes socials a l’estranger?

Grup Àgata no realitza de forma directa cap operació que comporti transferència de dades a països o organitzacions internacionals no integrants de la Unió Europea per part de Grup Àgata.

No obstant aquestes transferències poden produir-se en el marc del tractament que, de les mateixes dades, fa l’empresa titular de la xarxa social i, en qualsevol cas, les pròpies característiques generals de les xarxes socials permeten l’accés i tractament de les dades publicades per part d’usuaris de qualsevol punt del món.

Quins drets corresponen a les persones interessades?

Amb caràcter general, tota persona en referencia a la qual es tracten dades personals té el dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades així com els drets d’oposició i limitació del seu tractament. No obstant, la situació de subordinació de Grup Àgata al Responsable del tractament principal que és l’empresa titular de la xarxa social i les especials característiques tècniques de cada plataforma tenen com a conseqüència que Grup Àgata només podrà fer efectius aquests drets de manera parcial i amb les limitacions següents:

 1. El dret d’accés quedarà definit per la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d’accés a la informació dels diferents perfils d’usuaris que puguin existir. No obstant, quan no existeixi possibilitat d’accés directe per part de l’interessat, per no ser usuari de la xarxa o bé per condicionants del seu propi perfil, Grup Àgata procurarà fer efectiu l’accés mitjançant fórmules alternatives com, per exemple, la impressió en paper de les dades en qüestió.
 2. El dret de rectificació i supressió de dades i limitació i oposició a tractaments només podrà atendre’s en relació a la informació sobre la que Grup Àgata tingui un control efectiu i suficient. Així, amb caràcter general aquests drets hauran de ser exercits davant el titular de la xarxa social quedant les facultats de Grup Àgata limitades per les pròpies característiques i condicions d’ús de cada plataforma.
  Així, a títol d’exemple, Grup Àgata podrà realitzar actuacions sobre les dades directament publicades per Grup Àgata, suprimir missatges publicats al seu perfil o eliminar un determinat usuari de la seva llista de seguidors.
 3. El dret a la portabilitat no podrà ser atès en la mesura que Grup Àgata no disposa de mitjans automatitzats independents per tractar les dades de les xarxes socials.
 4. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) que permet no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes legals per l’interessat o afecti significativament de manera similar i sempre que la decisió automatitzada no sigui necessària per la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable del tractament, estigui autoritzada per normativa aplicable al responsable del tractament o existeixi el consentiment explícit del propi interessat.
 5. Dret a revocar el consentiment donat al tractament de les seves dades, el qual podrà ser exercit en qualsevol moment.

Aquests drets es poden exercir mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans :

 • Personalment o mitjançant enviament de carta postal a l’atenció de la Directora de Privacitat de Grup Àgata al carrer Tuset 32, 7è 4a (08006) Barcelona.
 • Correu electrònic remès a l’adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Missatge individual remès a través de les funcionalitats de missatgeria electrònica existents en les diverses xarxes socials.

Es prega indicar de forma clara, a la carta o al subjecte del correu electrònic i missatge la menció “EXERCICI DE DRETS DADES PERSONALS”.

S’informa que Grup Àgata posa a disposició de les persones interessades els següents formularis model de sol·licitud d’exercici de drets, l’ús dels quals és voluntari:

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades també disposa de models de sol·licitud de drets els quals són accessibles al següent enllaç:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#section1

Així mateix, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades. Amb caràcter general, l’autoritat de control competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i la qual disposa d’un servei de presentació telemàtica de denuncies en la seva seu electrònica, a la qual podeu tenir accés mitjançant el següent enllaç:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf