INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta informació fa referència a la protecció de dades personals tant de les persones que utilitzen el formulari de contacte existent al lloc web www.grupagata.org i a qui és denomina “persones interessades”, com dels restants col·lectius d’interessats en relació als quals Grup Àgata tracta dades personals.

Per excepció, la informació sobre protecció de dades d’usuaris de xarxes socials on té presència Grup Àgata es facilita de forma separada mitjançant la Política de privacitat per a xarxes socials.

La inclusió de la informació sobre protecció de dades de totes les categories d’interessats en un mateix document té el doble objectiu de, per una banda, permetre l’ús del formulari de contacte del lloc web a tot tipus d’usuari i per a qualsevol finalitat, i, per l’altre, posar a disposició de tots els interessats la informació que els afecta de manera fàcilment accessible i disponible en tot moment.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

 • Identitat: GRUP ÀGATA: Associació catalana de dones afectades de càncer de mama
 • Adreça postal: Tuset 32, 7è 4a (08006) Barcelona
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Telèfon: 934 159 394
 • Registre: Inscrita al Registre d'Associacions i Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 16.486

Disposem de Delegat de Protecció de Dades?

Grup Àgata no disposa de Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades – Reglament general de protecció de dades – .

En relació a quins col·lectius d’interessats tractem les seves dades personals?

Grup Àgata recull i tracta dades personals dels següents col·lectius d’interessats:

Associades Persones físiques que participen en l’associació en qualitat d’associades
Persona de referència Persona física que adreça i recomana a una futura associada a Grup Àgata
Familiar o persona de confiança de l’associada Persona física que és designada per l’associada per tal de contactar-la en cas d’emergència
Voluntaris/es i donants Persones físiques que col·laboren desinteressadament amb l’associació fent aportacions econòmiques, realitzant tasques en favor de les associades o en general en favor de l’associació
Col·laboradors/es Persones físiques que realitzen activitats o presten serveis a les associades per encàrrec de Grup Àgata
Persones interessades Persones físiques que mostren interès en l’activitat de Grup Àgata i/o formulen qualsevol tipus de consulta o sol·licitud
Proveïdors/es Persones físiques o jurídiques que presten serveis o subministren productes a Grup Àgata i els possibles treballadors o representants d’aquests proveïdors/es
Persones de contacte Persones físiques i representants de persones jurídiques que realitzen activitats en col·laboració amb Grup Àgata o tenen, com a conseqüència de la seva finalitat fundacional, professional o econòmica, un interès recíproc en mantenir contacte amb Grup Àgata.
Si vostè no manté o vol mantenir cap relació o vinculació específica amb Grup Àgata i utilitza el formulari de contacte existent al lloc web www.grupagata.org amb la única finalitat de realitzar una consulta o petició del seu interès, vostè pertany al col·lectiu d’interessats denominat “Persones interessades” i li són d’aplicació les previsions específiques d’aquest col·lectiu.

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Les dades seran tractades amb les següents finalitats:

Dades de les associades
 • Atendre a l’associada i realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de la seva relació amb Grup Àgata.
 • Prestar serveis i teràpies de suport a les patologies pròpies del càncer de mama
 • Informar d’activitats i serveis oferts per l’associació o terceres entitats i organització amb finalitats similars o relacionades així com informar d’altres notícies relacionades amb l’atenció i tractament del càncer de mama i altres dolències o patologies associades.
 • Informar de possibles campanyes de captació de fons.
 • Incorporar imatges en material informatiu o divulgatiu editat per Grup Àgata, inclòs el lloc web i les xarxes socials.
Dades de les persones de referència
 • Es tracten exclusivament el nom i cognom de les persones que apadrinen a una associada per tal de garantir que tots els membres de l’associació són persones afectades per un càncer de mama i que la seva participació a Grup Àgata no té finalitats comercials o lucratives
Dades de familiars o persones de confiança de les associades
 • Atès que, en determinats moments, les associades poden patir episodis de la seva malaltia que requereixin una ràpida atenció per part de personal especialitzat o bé en cas que calgui adoptar mesures que l’associada no estigui en condicions de decidir, es recullen les dades d’identificació i de contacte d’aquell familiar o persona de confiança de l’associada, que aquesta designa per prendre decisions que la puguin afectar
Dades dels voluntaris/es i donants
 • Gestionar la possible dedicació dels voluntaris/es a tasques en favor de les associades o en general en favor de l’associació.
 • Rebre aportacions econòmiques.
 • Informar d’activitats i serveis oferts per l’associació o terceres entitats i organització amb finalitats similars o relacionades així com informar d’altres notícies relacionades amb l’atenció i tractament del càncer de mama i altres dolències o patologies associades.
 • Informar de possibles campanyes de captació de fons.
 • Incorporar imatges en material informatiu o divulgatiu editat per Grup Àgata, inclòs el lloc web i les xarxes socials.
Dades dels col·laboradors/es
 • Gestionar administrativament i organitzar les activitats o serveis prestats per cada col·laborador.
 • Abonar les possibles contraprestacions al/la col·laborador/a i gestionar comptablement i fiscal aquestes retribucions.
 • Informar d’activitats i serveis oferts per l’associació o terceres entitats i organització amb finalitats similars o relacionades així com informar d’altres notícies relacionades amb l’atenció i tractament del càncer de mama i altres dolències o patologies associades.
 • Informar de possibles campanyes de captació de fons.
 • Incorporar imatges en material informatiu o divulgatiu editat per Grup Àgata.
Dades de les persones interessades
 • Atendre i donar resposta a les sol·licituds formulades per les persones interessades.
 • Informar d’activitats i serveis oferts per l’associació o terceres entitats i organització amb finalitats similars o relacionades així com informar d’altres notícies relacionades amb l’atenció i tractament del càncer de mama i altres dolències o patologies associades.
 • Informar de possibles campanyes de captació de fons.
Dades dels proveïdors/es
 • Gestionar administrativament, comercial, comptable i fiscal la contractació de serveis o subministrament de productes a Grup Àgata.
Persones de contacte
 • Mantenir el contacte i/o establir relacions de col·laboració, de prestació de serveis o subministrament de productes.
 • Informar d’activitats i serveis oferts per l’associació o terceres entitats i organització amb finalitats similars o relacionades així com informar d’altres notícies relacionades amb l’atenció i tractament del càncer de mama i altres dolències o patologies associades.
 • Informar de possibles campanyes de captació de fons.

No es procedirà a adoptar cap decisió automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils.

Quines dades personals tractem?

Grup Àgata recull i tracte les tipologies de dades personals indicades per a cada col·lectiu d’interessats:

  Associades Voluntaris/es i donants Persona de referència Familiar o persona de confiança Col·laboradors/es Persones interessades Proveïdors/es Persones de contacte
Dades d’identificació
Dades de contacte
Dades laborals o professionals  
Dades relatives a xarxes socials
Dades financeres  
Dades de terceres persones          
Dades mèdiques              
Imatge i veu          

Cada tipologia de dades indicada en el quadre anterior inclou les següents dades:

 • Dades d’identificació: nom, cognoms, data de naixement i, eventualment, DNI o altre document oficial d’identificació.
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça electrònica i telèfon.
 • Dades laborals o professionals: professió o càrrec ocupat en la corresponent empresa i informació sobre l’activitat comercial o professional desenvolupada i/o adreça del corresponent lloc web.
 • Dades relatives a xarxes socials: nom d’usuari en xarxes socials i dades publicades per l’interessat en aquestes xarxes socials. Imatges i informacions de tot tipus que els membres d’una xarxa social publiquen o difonen a través del perfil de Grup Àgata dins l’àmbit de la xarxa en qüestió.
 • Dades financeres: entitat bancària i número de compte corrent on es realitzen pagaments realitzats per Grup Àgata o es reben pagaments realitzats per tercers.
 • Dades de terceres persones: en el moment de tramitar l’alta com a associada de Grup Àgata d’una persona, es recullen les dades d’identificació de la tercera persona que apadrina, dirigeix o recomana Grup Àgata a la nova associada. Així mateix, es recullen les dades d’identificació i de contacte d’aquell familiar o persona de confiança que l’associada designa per a contactar en casos d’urgència. Per altra banda, Grup Àgata pot recollir les dades d’identificació i de contacte de terceres persones susceptibles de prestar serveis o subministrar productes d’interès per les associades que ens siguin recomanats o referits per les persones de referència que apadrinin associades o per altres proveïdors.
 • Dades mèdiques: dades de salut estrictament necessàries per a prestar els serveis i teràpies de suport a les patologies pròpies del càncer de mama i, en el seu cas, realitzar activitats o aplicar tractaments de naturalesa mèdica oferts per l’associació a les associades. En tot cas es tractaran només les dades es considerin imprescindibles per a poder prestar els serveis i teràpies de suport citades o poder seguir el tractament en qüestió i en cap cas se’n derivarà un diagnòstic o l’emissió d’una segona opinió a la dels facultatius que coordinin els tractaments necessaris per al tractament del càncer de mama o qualsevol altre patologia.
 • Imatge i so: imatges i vídeos per a la seva inclusió en els materials divulgatius difosos per Grup Àgata, incloses la seva pàgina web i les xarxes socials on l’associació té presència.

Llevat que expressament s’indiqui el contrari, és necessari completar totes les dades dels camps de cada formulari que figuren marcades amb un asterisc (*), no podent-se garantir l’atenció de la sol·licitud o compliment de qualsevol altre objectiu del formulari en cas de no ser facilitades. La persona interessada s’obliga a complimentar els formularis amb dades autèntiques, exactes, completes i actualitzades.

En tot cas és indispensable facilitar les dades identificadores, de contacte, financeres i laborals o professionals que us siguin sol·licitades quan existeixi una relació contractual amb Grup Àgata (associades, proveïdors, voluntaris, col·laboradors, donants a títol nominatiu, etc.), per tal de permetre l’adequada execució del contracte així com complir les obligacions en matèria tributària i, en el seu cas, de Seguretat Social i prevenció de riscos laborals. En cas de no disposar Grup Àgata d’aquestes dades no serà possible formalitzar i/o executar el corresponent contracte i, en el seu cas, complir les obligacions legals de l’associació, motiu que donarà lloc a la finalització de la relació contractual amb l’interessat.

L’associada que desitgi beneficiar-se d’algun servei o teràpia de suport o bé un servei mèdic prestat per Grup Àgata queda obligada a facilitar les dades mèdiques que en cada cas se li sol·liciti, llevat que se li indiqui expressament que és voluntari. En cas de no facilitar-les no es podrà dur a terme el servei, teràpia o tractament mèdic sol·licitat.

L’associada que faciliti les dades de la persona que l’ha apadrinat o referenciat a l’associació així com del familiar o persona de confiança que designi per a casos d’emergència, garanteix que té el consentiment exprés d’aquestes terceres persones per comunicar-ne les dades a Grup Àgata amb les finalitats exclusives indicades anteriorment. L’associada també assumeix l’obligació de comunicar qualsevol modificació que es pogués produir en les dades inicialment facilitades. En tot cas, Grup Àgata procedirà a informar d’aquesta política de privacitat a les terceres persones designades per l’associada sempre que això fos possible. Facilitar aquestes dades és voluntari per part de l’associada.

De la mateixa manera, aquelles persones que facilitin a Grup Àgata dades de tercers proveïdors, garanteixen que tenen el seu consentiment exprés per a realitzar aquesta comunicació o, alternativament, consideren que existeix un interès legítim de Grup Àgata de disposar de les seves dades consistent en l’interès de conèixer la seva activitat professional i establir relacions comercials bé sigui directament per Grup Àgata bé sigui per part d’una associada. Facilitar-nos aquestes dades és voluntari per part de l’interessat/da.

En tot cas és voluntari permetre la captació o facilitar-nos imatges i vídeos.

Quina circumstància permet el tractament de les seves dades?

La base legal que habilita a Grup Àgata al tractament de les seves dades personals és la indicada a continuació, en funció de la seva finalitat:

Atenció a l’associada i gestió administrativa, comptable i fiscal de la seva relació amb Grup Àgata
 • Existència d’una relació contractual entre l’associada i Grup Àgata consistent en la seva condició d’associades, o l’adopció de mesures precontractuals a instàncies de la futura associada
 • Compliment d’obligacions legals en matèria tributària derivades de la Llei General Tributària

Registre de les persones de referència de les associades
 • Consentiment de l’interessat/da
Gestió de situacions d’emergència i avís al familiar o persona de confiança de l’associada indicada com a contacte
 • Consentiment de la interessat/da
 • Necessitat de protegir un interès vital de l’associada
Informar d’activitats i serveis oferts per l’associació o terceres entitats i organització dels mateixos i d’altres notícies relacionades amb l’atenció i tractament del càncer de mama o dolències i patologies associades.
 • Consentiment de l’interessat/da
Prestació de serveis i tractaments de suport a les patologies pròpies del càncer de mama i serveis mèdics
 • Consentiment de l’interessada
Informar de possibles campanyes de captació de fons.
 • Consentiment de l’interessada
Incorporar imatges en material informatiu o divulgatiu editat per Grup Àgata
 • Consentiment de l’interessat/da
Recepció d’aportacions econòmiques realitzades per voluntaris/es i donants i gestió comptable i tributària corresponent
 • Existència d’una relació contractual entre l’interessat/da i Grup Àgata consistent en el propi fet de l’aportació econòmica o donatiu
 • Compliment d’obligacions legals de Grup Àgata en matèria tributària derivades de la Llei General Tributària
Gestió de la possible dedicació dels voluntaris/es a tasques en favor de les associades o en general en favor de l’associació
 • Existència d’una relació contractual entre la persona interessada i Grup Àgata consistent en la pròpia activitat de voluntariat
Gestió administrativa i organitzativa de les activitats o serveis prestats per cada col·laborador, abonament de les possibles contraprestacions i gestió comptable i fiscal d’aquestes
 • Existència d’una relació contractual entre l’interessat/da i Grup Àgata consistent en la prestació de serveis per part de l’interessat/da
 • Compliment de les obligacions legals en matèria tributària derivades de la Llei General Tributària
Atenció i resposta de les sol·licituds formulades per les persones interessades
 • Consentiment de l’interessat/da

Gestió administrativa, comercial, comptable i fiscal de la contractació de serveis o subministrament de productes a proveïdors de Grup Àgata
 • En relació a les pròpies dades del proveïdor: existència d’una relació contractual entre l’interessat/da i Grup Àgata consistent en la prestació de serveis o subministrament de béns per part de l’interessat/da, o adopció de mesures precontractuals a instàncies de l’interessat/da
 • Compliment d’obligacions legals de Grup Àgata en matèria tributària derivades de la Llei General Tributària
 • Interès legítim i prevalent de Grup Àgata en obtenir informació comercial i contactar amb empresaris o professionals que ofereixin els seus productes o serveis, així com, si escau, realitzar estudis de mercat.
 • En relació amb les dades de les persones físiques que representen al proveïdor: existència d’un interès legítim prevalent, tant de Grup Àgata com del propi proveïdor, en mantenir contacte amb el proveïdor que és representat per l’interessat/da
Consulta i comunicació a les associades de dades de tercers proveïdors no contactats directament
 • Interès legítim de Grup Àgata i les seves associades en conèixer l’activitat comercial o professional dels proveïdors.

Les finalitats basades en l’existència d’una relació contractual, un interès legítim de Grup Àgata o la necessitat de protegir interessos vitals de les associades, són independents a les finalitats basades en l’existència de consentiment i no queden supeditades a l’autorització o consentiment de l’interessat/da.

A quins destinataris es comuniques les seves dades personals?

Les seves dades personals es podran comunicar a diferents destinataris en funció del col·lectiu d’interessats a qui es refereixen les dades comunicades:

Dades de les associades
 • Les dades d’identificació i financeres podran ser comunicades a entitats bancaries o gestores de plataformes de pagament, així com a les administracions competents.
 • Només amb el previ consentiment de l’associada es podran cedir les dades d’identificació i de contacte així com les dades mèdiques a voluntaris, col·laboradors o persones de contacte amb qui l’associada tingui interès en contactar.
 • Si existeix autorització per utilitzar imatges i vídeos, aquests es podran fer públics.
Dades de les persones de referència
 • No es comuniquen a cap tercer.

Dades de familiars i persones de confiança de les associades

 • En cas d’urgència o en el supòsit que l’associada en qüestió requerís l’assistència per part de professionals sanitaris o el servei de trasllat a un centre mèdic o hospitalari, les dades d’identificació i de contacte del familiar o persona de confiança que s’hagués designat podran ser comunicades a personal i entitats sanitàries, serveis d’ambulància o transport de passatgers i, en general, a aquelles persones directament relacionades amb el concret supòsit d’urgència patit per l’associada.
Dades dels voluntaris/es i donants
 • Les dades d’identificació i de contacte podran ser comunicades a altres voluntaris/es, col·laboradors/es, associades o persones de contacte que participin en l’activitat que durà a termes el voluntari/a, especialment en cas d’esdeveniments organitzats conjuntament amb d’altres associacions o entitats.
 • En cas d’existir pagaments, es comunicaran les dades d’identificació i financeres a entitats de crèdit o plataformes de pagament.
 • Quan existeixi una obligació legal, les dades es comunicaran a les administracions competents.
 • Si existeix autorització per utilitzar imatges i vídeos, aquests es podran fer públics.
Dades dels col·laboradors/es
 • Les dades d’identificació i financeres podran ser comunicades a entitats bancaries o gestores de plataformes de pagament.
 • Les dades d’identificació i contacte podran ser comunicades a les associades o persones interessades que desitgin beneficiar-se del servei que el col·laborador/a presta.
 • Quan existeixi una obligació legal, les dades es comunicaran a les administracions competents.
 • Si existeix autorització per utilitzar imatges i vídeos, aquests es podran fer públics.
Dades de les persones interessades
 • Es podran cedir les dades d’identificació i de contacte a voluntaris, col·laboradors o persones de contacte que realitzin activitats o prestin serveis dels quals la persona interessada vol beneficiar-se o obtenir informació.
Dades dels proveïdors/es
 • Les dades d’identificació i financeres podran ser comunicades a entitats bancaries o gestores de plataformes de pagament, companyies d’assegurances i els seus gestors, així com a les administracions competents.
 • Les dades d’identificació i contacte podran ser cedides a empreses de missatgeria o transport i altres terceres que participin en les operacions comercials que es formalitzin.
 • Les dades d’identificació, de contacte i professionals podran ser comunicades a associades, voluntaris, col·laboradors o persones de contacte que participin en algun moment del procés de contractació del proveïdor o en siguin beneficiaris últims.
Persones de contacte
 • Les dades d’identificació, de contacte i professionals podran ser comunicades a les associades i, en especial, les membres dels òrgans de govern de l’associació així com, prèvia autorització de l’interessat, a col·laborador/a, persones interessades o terceres organitzacions o empreses que hi tinguin un interès justificat.

Quan una persona de qualsevol dels col·lectius anteriorment relacionats sigui una persona jurídica o actuï mitjançant una persona física que el representi, es podran cedir les dades d’identificació i de contacte de la persona física representant en els supòsits abans indicats.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades seran conservades durant el termini indicat a continuació, sempre que l’interessat no en sol·liciti la seva supressió amb anterioritat en exercici dels seus drets:

Dades de les associades Durant un període de 6 anys posteriors a la data en que es donin de baixa com a associades, o període superior legalment establert
Dades de la persona de referència de les associades Durant un període de 6 anys posteriors a la data en que l’associada en qüestió es doni de baixa de l’associació
Dades de familiar o persona de confiança de l’associada Fins a la data en que l’associada en qüestió es doni de baixa de l’associació
Dades dels voluntaris/es i donants Durant un període de 6 anys posteriors a la finalització de la seva activitat com a voluntaris/es o la realització de la corresponent aportació econòmica, o període major legalment establert
Dades dels col·laboradors/es Durant un període de 6 anys posteriors a la finalització de la seva activitat com a col·laboradors/es, o període major legalment establert

Dades de les persones interessades
Durant un període d’1 any posterior a la resolució de la consulta o sol·licitud formulada per la persona interessada
Dades dels proveïdors/es o de tercers possibles proveïdors Durant el període de 6 anys posteriors a l’emissió de l’última factura per part del proveïdor/a o període major legalment establertExcepcionalment, i només en el cas que Grup Àgata tingui interès en futures contractacions del proveïdor/a, podrà prorrogar el citat termini de 6 anys mentre perduri l’interès citat i no tingui noticia del cessament de l’activitat professional o comercial del proveïdor/a
Imatges, vídeos i dades difoses en xarxes socials Les imatges i vídeos que s’hagin tractat per a la seva publicació en els mitjans d’informació i difusió elaborats per Grup Àgata així com tota la informació que hagi aparegut en xarxes socials serà conservada per temps indefinit o bé fins el moment en que l’interessat revoqui el consentiment donat per a la seva publicació.

Realitzem transferències internacionals de les seves dades a l’estranger?

El tractament de les dades personals no comporta la seva transferència a països o organitzacions internacionals no integrants de la Unió Europea, excepte per obligació legal.

Quins drets corresponen a les persones interessades?

Tota persona en referència a la qual es tracten dades personals té els següents drets:

 • Dret d’accés, el qual permet a l’interessat tenir coneixement de si les seves dades de caràcter personal son sotmeses a tractament, obtenir informació relativa a les característiques i abast del tractament realitzat i rebre una còpia de les dades tractades.
 • Dret de rectificació, el qual permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió, el qual permet que se suprimeixin les dades, entre altres supòsits, quan resultin ser inadequades o excessives per la finalitat del tractament, es revoqui el consentiment atorgat o existeixi un tractament il·lícit de les dades, i sempre que no concorri cap dels supòsits de necessitat del tractament legalment previstos com a excepcions al dret de supressió.
 • Dret d’oposició, el qual permet a l’interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, impedir que es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal. El dret d’oposició inclou la possibilitat de l’interessat a oposar-se, en tot moment, al tractament de les seves dades que tingui per objecte la mercadotècnia directa, inclosa l’elaboració de perfils.
 • Dret a la limitació del tractament, en virtut del qual l’interessat pot reclamar en determinats supòsits, la limitació del tractament a les operacions de conservació de les dades i a aquells tractaments consentits per l’interessat o que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, la protecció dels interessos d’altres persones físiques o jurídiques o en cas d’existència de determinades raons d’interès públic.
 • Dret a la portabilitat de les dades, que permet demanar que les dades tractades automatitzadament i en virtut del consentiment de l’interessat li siguin lliurades en format digital o bé directament transmeses a un tercer responsable del tractament.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) que permet no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes legals per l’interessat o afecti significativament de manera similar i sempre que la decisió automatitzada no sigui necessària per la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable del tractament, estigui autoritzada per normativa aplicable al responsable del tractament o existeixi el consentiment explícit del propi interessat.
 • Dret a revocar el consentiment donat al tractament de les seves dades, el qual podrà ser exercit en qualsevol moment.

Aquests drets es poden exercir mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

 • Personalment o mitjançant enviament de carta postal a l’atenció de la Directora de Privacitat de Grup Àgata, al carrer Tuset 32, 7è 4a (08006) Barcelona.
 • Correu electrònic remès a l’adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Es prega indicar de forma clara, a la carta o al subjecte del correu electrònic la menció “EXERCICI DE DRETS DADES PERSONALS”.

S’informa que Grup Àgata posa a disposició de les persones interessades els següents formularis model de sol·licitud d’exercici de drets, l’ús dels quals és voluntari:

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades també disposa de models de sol·licitud de drets els quals són accessibles al següent enllaç:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#section1

Així mateix, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades. Amb caràcter general, l’autoritat de control competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i la qual disposa d’un servei de presentació telemàtica de denuncies a la seva seu electrònica, a la qual podeu tenir accés mitjançant el següent enllaç:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf