lema 400
logo 650
 
 

Glossari

Aquest glossari el podeu trobar a:

Analítica

Anàlisi clínic que es realitza mitjançant extracció de sang per veure l'estat de salut.

Antiestrógen

Fàrmac que inhibeix l'efecte dels estrògens sobre els receptors hormonals.

Atípia

Característica d' una cèl·lula maligna que la diferència de las normales.

Autoexploració de la mama

Visualització de la mama i palpació de la glàndula per la dona, el que pot permetre diagnosticar nòduls mamaris. No és un mètode eficaç de diagnòstic precoç de les malalties mamàries.

Biòpsia

Obtenció d'una mostra de teixit viu, emprant diferents tècniques quirúrgiques, per a posteriorment observar al microscopi i determinar el tipus de cèl·lules que el formen.

Carcinoma

Neoplàsia maligna constituïda per cèl·lules epitelials anaplàsiques amb capacitat metastàtica.

Claustrofòbia

Sensació d'angoixa o por provocada per la permanència en llocs tancats.

Comitès de Tumors

Grup d'especialistes encarregats en la presa de decisions d'una estratègia terapèutica per a un pacient determinat.

Consentiment informat

Acceptació donada per un malalt, donant o subjecte d'investigació als procediments diagnòstics o terapèutics que es van a efectuar sobre ell, després d'haver rebut la informació rellevant al respecte. La legislació actual exigeix ​​que aquest consentiment es doni per escrit, per tal de disposar d'una prova documental que s'ha donat tant la informació del metge com l'autorització del pacient. Sempre que sigui possible, aquesta informació ha de ser completa i s'ha de proporcionar de manera que no pressioni degudament la legítima autonomia del pacient. El consentiment del pacient no eximeix el metge de la responsabilitat en els resultats de la seva intervenció, pel que, sospesant els riscos i beneficis que comporta, pot no efectuar encara que el malalt la desitgi.

Cures profilàctics

Cures de prevenció.

Dermatitis (també Dermitis)

Inflamació de la pell.

Dehiscència de sutures

Desenganxament dels teixits, artificialment units mitjançant sutures, per fallada tècnica que condueix a la separació de les vores de la sutura ia la fugida del contingut orgànic que tingui. Sol referir-se a les sutures de l'aparell digestiu i genitourinari i comporta una complicació quirúrgica habitualment greu.

Disestèsies

Alteracions de sensibilitat en forma de formigueig, rampes o punxades que poden arribar a ser doloroses.

Ecografia o ultrasonografia

Tècnica de diagnòstic per imatge, que empra utrasons per generar imatges dels diferents òrgans.

Malaltia no proliferativa

Qualsevol canvi en l'estat de la salut no éxcessivament ràpida. Podem dir que en aquest cas particular, les lesions no estarien associades amb increment del risc de càncer de mama.

Estat ganglionar

Mesura l'existència o no de ganglis afectats pel tumor.

Estrògens

Grup d'hormones esteroides que promou el desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris femenins. Regulen el cicle menstrual i preparen el cos per a la fertilització.

Factors de creixement

Conjunt de substàncies, generalment de tipus proteic, responsables de la proliferació i diferenciació de les cèl·lules en un teixit específic, així com del seu manteniment.

Factors pronòstics

Elements que ens ajuden a predir l'evolució de la malaltia.

Fórmules magistrals

Receptes elaborades a les farmàcies amb una composició especial que pot prescriure el metge.

Fotosensibilitat

Sensibilitat a la llum, propensió a patir fotodermatitis.

Gadolini

Metall de símbol químic Gd, de nombre atòmic 64 i de massa molar atòmica 157,2, que posseeix capacitat ferromagnètica. És emprat com a mitjà de contrast, lligat a altres molècules, en les exploracions de ressonància magnètica.

Gangli sentinella

És el primer gangli limfàtic que drena una zona afectada per tumor, i la teoria planteja que el tumor inicialment drena a aquest gangli i que posteriorment, es dissemina a altres més distals anomenats secundaris. Pot ser únic o múltiple. El concepte de gangli sentinella pretén obtenir la mateixa informació pronòstica que ofereix el buidament ganglionar sobre el compromís metastàtic axil·lar, amb l'avantatge que disminueix quantitativament la considerable morbiditat relacionada amb la dissecció dels nivells I i II.

Glòbuls blancs

Són cèl · lules que estan principalment en la sang i circulen amb la funció de combatre les infeccions o cossos estranys , però en ocasions poden atacar els teixits normals del propi cos . És una part de les defenses immunitàries del cos humà .

Troballes histològiques

Resultat d'una observació feta sobre un estat de malaltia particular, usualment en relació amb l'exploració física i les proves del laboratori. Relatiu a l'estudi de l'anatomia i fisiologia de les cèl·lules dels teixits.

Hematomes

Col·lecció hemàtica de parts toves o llits quirúrgics, espontània, traumàtica o postquirúrgica. Es diferencia de la equimosis en què no hi ha gran infiltració en els teixits, sinó acumulació de sang.

Hormona

Substància química secretada per les glàndules endocrines, que arriba l'òrgan diana a través de la sang.

Hormonoteràpia

Tractament mèdic que té com a agent terapèutic les hormones.

Libido

Gana sexual. Segons la teoria de Freud, energia o impuls psíquic relacionat amb l'instint sexual. Posteriorment , Jung la va definir com l'energia psíquica que subjau a qualsevol manifestació psíquica (pulsions, esforços, etc.).

Limfa

Líquid que s'origina en els òrgans, transparent, clar i lleugerament groc, compost bàsicament de glòbuls blancs (anomenats limfòcits) que forma part del plasma sanguini. La limfa circula per tot l'organisme, a través dels vasos limfàtics fins incorporar-se a la sang venosa. L'organisme utilitza els limfocits per lluitar contra les infeccions.

Limfadenectomia axil·lar

Dissecció i extirpació dels ganglis de drenatge limfàtic d'un òrgan o territori del cos, que es pot veure afectat per l'extensió d'una malaltia tumoral. El seu interès rau fonamentalment en l'estadiatge de la malaltia tumoral, que no es podria fer sense l'estudi histològic dels ganglis limfàtics.

Limfagitis aguda

Inflamació dels vasos limfàtics, generalment com a conseqüència de processos infecciosos localitzats. Resultat de cèl·lules canceroses circulants en els canals de la limfa (glàndules).

Limfangitis pulmonar (vegeu limfangitis aguda)

Consisteix en un patró pulmonar intersticial més accentuat en els lòbuls inferiors, produït pel ressalt dels espais intersticials broncovasculars alternant amb micronodulacions que representa la invasió tumoral dels limfàtics pulmonars. Es poden trobar adenopaties hilars i mediastíniques i les línies B de Kerley són constants.

El diagnòstic, la major part de les ocasion , és fàcil ja que s'enquadra dins d'un procés neoplàsic conegut en fase terminal, però en rares ocasions el diagnòstic diferencial amb els processos de fibrosi intersticial pulmonar es pot establir i ser necessari un diagnòstic anatomopatològic bé per broncofibroscopia i biòpsia transbronquial o biòpsia pulmonar oberta mitjançant videotoracoscòpia o toracotomia.

Limfedema

Inflamació que es produeix a causa de l'acumulació de líquid limfàtic, per afectació dels ganglis limfàtics. En el cas del càncer de mama es produeix en el braç corresponent a la mama afectada, després de l'extirpació o radiació dels ganglis axil·lars.

Leucopènia

Descens del nombre de leucòcits a la sang per sota dels seus nivells normals.

Malignització

Lesió o malaltia que evoluciona desfavorablement. Per exemple, procés en el qual els tumors creixen envaint els teixits que l'envolten i són capaços de disseminar-se a altres òrgans del cos.

Mamografia

Radiografia de la mama. Tècnica basada en la radiologia convencional, per obtenir imatges caracteritzades pel seu alt contrast i bona definició.

Mastectomia

Extirpació total de la glàndula mamària o una part de la mateixa.

Mastopatia fibroquística

Malaltia freqüent de la dona adulta consistent en la hipertròfia del teixit fibrós de la mama i el desenvolupament de múltiples quists simples a la mama. Té gran influència hormonal i se sol manifestar per dolor mamari amb mames tenses a la palpació. No és una malaltia que predisposi al càncer de mama, però sí que dificulta el diagnòstic precoç per provocar grans distorsions en l'exploració i en les mamografies. Es pot tractar amb hormones, que disminueixen la freqüència d'aparició de nous quists, i amb aspiració dels quists. Rarament requereix cirurgia.

Menopausa

Data en què la dona té l'última menstruació de la seva vida.

Microcalcificacions

Petits dipòsits de calci en les mames, els quals de vegades són una indicació de la presència de càncer.

Mucositis

Toxicitat que exerceixen els diferents agents quimioteràpics sobre les mucoses.

Neoadjuvant

Aquell tractament terapèutic que es realitza, prèviament, a la cirurgia per càncer per tal de millorar les possibilitats de practicar la intervenció i els seus resultats amb vista a la curació.

Neoplàsia

Tumor produït per la multiplicació incontrolada de cèl·lules. Segons el grau de diferenciació de les seves cèl·lules i la capacitat invasiva i metastàtica es divideixen en benignes i malignes.

Neumonitis

Inflamació del parènquima pulmonar per un virus o per un mecanisme d'hipersensibilitat, que cursa com un procés fibrosant, intersticial i granulomatós del pulmó, especialment de bronquíols i alvèols.

Pleuropericàrdica

Inflamació que afecta la pleura i al pericardi.

Progesterona

Hormona esteroide progestacional. Exerceix un paper important en el cicle ovàric. Es produeix en el cos luti (o groc) de l' ovari i porta la mucosa uterina (endometri) a la fase de secreció, fase en què té lloc la implantació del zigot (si és que l'ovulació va ser seguida de fertilització) . Durant l'embaràs disminueix les contraccions uterines i afavoreix el creixement de la placenta i de les glàndules mamàries.

Pròtesis

Substitució d'una part de l'esquelet o d'un òrgan per una peça o implant especial, que reprodueix més o menys exactament el que ha de substituir. També es denomina d' aquesta manera a la peça o implant artificial implantat en l'organisme. En ortopèdia, aparell que substitueix una extremitat que falta o una part de l'extremitat (mà, peu, etc.).

Pruïja

Sensació de picor cutani que provoca la necessitat de rascar.

Quimioprofilaxi

Quimioteràpia profilàctica (quimioteràpia preventiva). Administració de quimioteràpia per prevenir una infecció o la seva progressió.

Radiació ionitzant

Aquella radiació d'alta energia amb capacitat de provocar modificacions en els teixits sobre els quals actua. Aquesta alteració es tradueix en canvis capaços de produir la mort cel·lular , pel que s'aprofiten en Oncologia Radioteràpica per a la destrucció de tumors.

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

És una tècnica d'obtenció d'imatges de l'organisme basada en el fenomen físic de la ressonància. Aquestes imatges s'utilitzen com a font d'informació en nombrosos diagnòstics.

Screening

Conjunt d'accions englobades en un programa dirigit a detectar precoçment un tumor concret. Aquest tumor s'ha de poder diagnosticar, bé en les fases més precoces de la malaltia, o en fases premalignes o en ambdues circumstàncies. Per a això s'empra una prova que ha de ser senzilla de realitzar i acceptada per la població de risc. També s'anomena cribratge.

Seroma

Col·lecció localitzada de sèrum retingut en un teixit o òrgan, ferida tancada, sutura o cicatriu quirúrgica. Pot comprometre la vitalitat de la pell i, per la pressió exercida contra la sutura, produir una dehiscència. La seva presència també afavoreix la infecció i el seu tractament consistent en l'evacuació.

Tamoxifè

Fàrmac prototip dels modulars dels receptors estrogènics emprat en el tractament dels tumors de mama ER - positius. El tamoxifèn actua inhibint els efectes dels estrògens (hormones sexuals femenines). Els estrògens s'uneixen a les cèl·lules de certs teixits, com la mama, i influeixen en el creixement i la replicació de les cèl·lules. Com a resultat, alguns càncers de mama creixeran més ràpid en presència dels estrògens. El tamoxifèn bloqueja l'acció dels estrògens i evita el creixement del càncer.

Tumorectomia

Extirpació d'un tumor amb un petit marge de teixit sa al seu voltant per evitar que es reprodueixi. S'aplica en els tumors benignes i en alguns tumors malignes, com els càncers de mama, en què, associat a un tractament amb radioteràpia, obtenen un resultat igual que amb les mastectomies clàssiques.

CALENDARI

psico60v
L'ESPAI DE LA
PSICOONCÒLOGA
lifedema60v
QUÈ ÉS
EL LIMFEDEMA
blog60v
BLOG
"ÀGATA EN MARXA"
lex60v
ASSISTÈNCIA
SOCIAL I JURÍDICA
agenda60v
CONSULTA LA
NOSTRA AGENDA